Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy dla Pani Anny Saganek, zatrudnionej w Departamencie Polityki Wschodniej... - OpenLEX

Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy dla Pani Anny Saganek, zatrudnionej w Departamencie Polityki Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2008.4.163

Akt indywidualny
Wersja od: 3 września 2008 r.

DECYZJA Nr 68
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy dla Pani Anny Saganek, zatrudnionej w Departamencie Polityki Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Na podstawie § 3 ust. 1 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. Nr 76, poz. 505) oraz § 18 ust. 2 i 5 Regulaminu Pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych stanowiącego załącznik do decyzji Nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 2, poz. 24) postanawia się, co następuje:
§  1.
Ustala się, do dnia 1 kwietnia 2009 r., dla Pani Anny Saganek, zatrudnionej w Departamencie Polityki Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, indywidualny rozkład czasu pracy w łącznym wymiarze 40 godzin tygodniowo, w następujących przedziałach godzinowych w poszczególnych dniach tygodnia:

- od poniedziałku do piątku - od godz. 700 do godz. 1500.

§  2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Pani Anny Saganek i Dyrektorowi Departamentu Polityki Wschodniej.