Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.

Dzienniki resortowe

NFZ.2023.166

Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 166/2023/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 13 listopada 2023 r.
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 oraz art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok:
1)
zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z 6 750 tys. zł do 0 tys. zł,
2)
zwiększa się kwotę w poz. 7 "Odpis dla Funduszu Kompensacyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 3i i 3j ustawy" z 0 tys. zł do 6 750 tys. zł.
§  2. 
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
1Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)137 591 866137 591 866-100,00%
1.1od ZUS133 627 951133 627 951-100,00%
1.2od KRUS3 963 9153963 915-100,00%
2Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)00--
2.1w stosunku do ZUS00--
2.2w stosunku do KRUS00--
3Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)45 00045 000-100,00%
3.1od ZUS45 00045 000-100,00%
3.2od KRUS00--
4Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)271 460271 460-100,00%
4.1koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS267 256267 256-100,00%
4.2koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS4 2044 204-100,00%
5Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy80 69680 696-100,00%
6Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy403 478403 478-100,00%
7Odpis dla Funduszu Kompensacyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 3i i 3j ustawy06 7506 750-
APrzychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6-7) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6142 297 811142 291 061-6 750100,00%
A1przychody wynikające z przepisów o koordynacji444 664444 664-100,00%
A2przychody z tytułu realizacji zadań zleconych8 6498 649-100,00%
A3dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
A4dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy200 000200 000-100,00%
A5środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 oraz z 2023 r. poz. 1718) oraz w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)2 122 2342 122 234-100,00%
A6środki z funduszy celowych, w tym:2 641 0322 641 032-100,00%
A6.1środki z Funduszu Medycznego2 624 0322 624 032-100,00%
A6.2środki z Funduszu Solidarnościowego17 00017 000-100,00%
BKoszty realizacji zadań (B1 +... + B13)164 969 459164 962 709-6 750100,00%
B1obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną6 7500-6 7500,00%
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 +... + B2.22)158 332 955158 332 955-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna18 001 85818 001 858-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna15 476 83615 476 836-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:81 063 79881 063 798-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:10 212 85810 212 858-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi8 911 5968 911 596-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:2 020 2892 020 289-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii637 883637 883-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej295 149295 149-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne309 434309 434-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień5 517 0865517 086-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza6 746 4946 746 494-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej3 603 8293 603 829-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna1 656 7791 656 779-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne3 434 2943 434 294-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe1 523 6551 523 655-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny297 831297 831-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia414 506414 506-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie4 156 6174156 617-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji2 378 0372 378 037-100,00%
B2.14refundacja, z tego:9 861 0149861014-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę9 795 5489 795 548-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy43 13443 134-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy22 33222 332-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji909 353909 353-100,00%
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:144 501144 501-100,00%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych782 665782 665-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy177 667177 667-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy33 29033 290-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:2 152 8452152 845-100,00%
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego1 596 7711 596 771-100,00%
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie8 6498 649-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego3 790 8683 790 868-100,00%
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy1 394 3021 394 302-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy2 2042 204-100,00%
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy25 71325 713-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy117 000117 000-100,00%
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy25 00025 000-100,00%
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy405 000405 000-100,00%
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy860 975860 975-100,00%
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy4343-100,00%
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

21 125 65721 125 657-100,00%
CWYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)-22 671 648-22 671 648-100,00%
DKoszty administracyjne (D1 +... + D8)1 352 9961 352 996-100,00%
D1zużycie materiałów i energii47 57947 579-100,00%
D2usługi obce440 105440 105-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego:4 3964 396-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:709709-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości705705-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego829829-100,00%
D3.3VAT1414-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych2 1622 162-100,00%
D3.6inne682682-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:588 589588 589-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe2 4962 496-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:148 802148 802-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych101 079101 079-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy14 43514 435-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia33 28833 288-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia5050-100,00%
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych113 861113 861-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne9 6149 614-100,00%
EPozostałe przychody1 838 9311 838 931-100,00%
FPozostałe koszty (F1+... +F4)571 904571 904-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia959959-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych173 293173 293-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty397 652397 652-100,00%
GPrzychody finansowe (G1 + G2)1 177 4771 177 477-100,00%
G1odsetki uzyskane z lokat1 169 3861 169386-100,00%
G2inne przychody finansowe8 0918 091-100,00%
HKoszty finansowe105 714105 714-100,00%
IWYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)-21 685 854-21 685 854-100,00%
JPRZYCHODY - ogółem145 585 679145 578 929-6 750100,00%
KKOSZTY - ogółem167 271 533167 264 783-6 750100,00%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)42 402 19342 402 193-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna8 3518 351-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna738738-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:37 743 22837 743 228-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:238 737238 737-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi235 930235 930-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:132132-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii00--
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej00--
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne309 434309 434-100,00%
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień1 4481 448-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza2 9922 992-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej3 4643 464-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna100100-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne7070-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe1 523 6551 523 655-100,00%
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny00--
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia776776-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie00--
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji1 1691 169-100,00%
B2.14refundacja, z tego:00--
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę00--
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy00--
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy00--
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji909 353909 353-100,00%
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych21 61321 613-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy32 39132 391-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy00--
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:2 152 8452152 845-100,00%
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego1 596 7711 596 771-100,00%
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego3 790 8683 790 868-100,00%
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy00--
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy2 2042 204-100,00%
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy00--
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy117 000117 000-100,00%
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy25 00025 000-100,00%
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy405 000405 000-100,00%
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy860 975860 975-100,00%
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

235 930235 930-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)559 904559 904-100,00%
D1zużycie materiałów i energii5 9805 980-100,00%
D2usługi obce299 217299 217-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego2 3822 382-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:4545-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości4545-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego3030-100,00%
D3.3VAT55-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych2 1622 162-100,00%
D3.6inne140140-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:148 441148 441-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1 3691 369-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:45 54545 545-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych25 44525 445-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy3 6343 634-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia16 46616 466-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia5050-100,00%
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych53 81653 816-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne4 4734 473-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)96 17396 173-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia959959-100,00%
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych00--
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty95 21495 214-100,00%
HKoszty finansowe25 00025 000-100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - razem

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy oddziałów wojewódzki ch Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy oddziałów wojewódzki ch Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)115 930 762115 930 762-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna17 993 50717 993 507-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna15 476 09815 476 098-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:43 320 57043 320 570-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:9 974 1219 974 121-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi8 675 6668 675 666-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:2 020 1572020 157-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii637 883637 883-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej295 149295 149-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień5 515 6385 515 638-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza6 743 5026 743 502-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej3 600 3653 600 365-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna1 656 6791 656 679-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne3 434 2243 434 224-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny297 831297 831-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia413 730413 730-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie4 156 6174156 617-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji2 376 8682 376 868-100,00%
B2.14refundacja, z tego:9 861 0149861014-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę9 795 5489 795 548-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy43 13443 134-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy22 33222 332-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:144 501144 501-100,00%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych761 052761 052-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy145 276145 276-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy33 29033 290-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie8 6498 649-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy1 394 3021 394 302-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy25 71325 713-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy4343-100,00%
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

20 889 72720 889 727-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)793 092793 092-100,00%
D1zużycie materiałów i energii41 59941 599-100,00%
D2usługi obce140 888140 888-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego2 0142 014-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:664664-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości660660-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego799799-100,00%
D3.3VAT99-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne542542-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:440 148440 148-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1 1271 127-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:103 257103 257-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych75 63475 634-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy10 80110 801-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia16 82216 822-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych60 04560 045-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne5 1415 141-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)475 731475 731-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych173 293173 293-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty302 438302 438-100,00%
HKoszty finansowe80 71480 714-100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Dolnośląskie go Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Dolnośląskie go Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)8 726 0708 726 070-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 334 4821 334 482-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna1 108 7731 108 773-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:3 261 0253 261 025-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:770 574770 574-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi657 953657 953-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:165 154165 154-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii56 29256 292-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej23 95623 956-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień521 626521 626-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza486 643486 643-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej309 670309 670-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna159 813159 813-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne211 797211 797-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny27 83727 837-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia31 33231 332-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie332 454332 454-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji184 034184 034-100,00%
B2.14refundacja, z tego:728 857728 857-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę726 714726 714-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy943943-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 2001 200-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych23 84923 849-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy1 6891 689-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy2 1892 189-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie1 2011 201-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy93 03293 032-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy625625-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

1 560 7151 560 715-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)57 26357 263-100,00%
D1zużycie materiałów i energii3 4233 423-100,00%
D2usługi obce9 3509 350-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego223223-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:6565-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości6565-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego155155-100,00%
D3.3VAT11-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne22-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:32 19032 190-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100100-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:7 5287 528-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych5 5295 529-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy790790-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia1 2091 209-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych4 3104 310-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne239239-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)46 35946 359-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych6 4956 495-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty39 86439 864-100,00%
HKoszty finansowe1 1171 117-100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)6 128 3456 128 345-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna935 879935 879-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna767 510767 510-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 377 3862377386-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:514 913514 913-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi440 198440 198-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:101 287101 287-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii31 05431 054-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej9 3599 359-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień263 060263 060-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza336 870336 870-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej182 744182 744-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna105 413105 413-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne156 379156 379-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny24 93224 932-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia21 60421 604-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie192 432192 432-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji118 543118 543-100,00%
B2.14refundacja, z tego:544 668544 668-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę542 568542 568-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 5001 500-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy600600-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych44 21744 217-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy55 39355 393-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 3151 315-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie190190-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy69 83369 833-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy1 0531 053-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

1 096 1651 096 165-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)52 06952 069-100,00%
D1zużycie materiałów i energii2 6242 624-100,00%
D2usługi obce11 96911 969-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego122122-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:5757-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości5757-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego5454-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne1111-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:22 43822 438-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100100-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 2535 253-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 8583 858-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy551551-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia844844-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych9 3009 300-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne363363-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)36 57136 571-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych19 12419 124-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty17 44717 447-100,00%
HKoszty finansowe11 30611 306-100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)6 373 2926 373 292-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 003 5921 003 592-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna867 669867 669-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 238 0012238001-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:505 039505 039-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi442 628442 628-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:119 585119 585-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii36 45036 450-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej13 66313 663-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień363 295363 295-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza358 216358 216-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej219 487219 487-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna77 83677 836-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne221 620221 620-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny6 3426 342-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia22 57322 573-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie282 337282 337-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji112 235112 235-100,00%
B2.14refundacja, z tego:527 048527 048-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę525 496525 496-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy662662-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy890890-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych66 25166 251-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy5 4405 440-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 3501 350-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie1 1031 103-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy78 12178 121-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy1 7031 703-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

1 099 6131 099 613-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)49 32649 326-100,00%
D1zużycie materiałów i energii2 1302 130-100,00%
D2usługi obce14 30014 300-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego6161-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:3939-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości3939-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego00--
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne2222-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:24 94524 945-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe144144-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 8325 832-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych4 2884 288-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy612612-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia932932-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 6001 600-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne458458-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)24 87824 878-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych15 00015 000-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty9 8789 878-100,00%
HKoszty finansowe1 5001 500-100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)2 908 1452 908 145-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna476 063476 063-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna398 492398 492-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:950 409950 409-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:191 645191 645-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi161 730161 730-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:48 81848 818-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii11 95911 959-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej2 5352 535-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień227 394227 394-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza157 052157 052-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej84 22684 226-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna40 59640 596-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne64 65564 655-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny11 51111 511-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia16 21516 215-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie168 990168 990-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji60 19460 194-100,00%
B2.14refundacja, z tego:229 159229 159-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę228 459228 459-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy350350-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy350350-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych22 18822 188-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy11-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 0001 000-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy32 95932 959-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy497497-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

438 839438 839-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)30 66830 668-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 8751 875-100,00%
D2usługi obce7 1277 127-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego6060-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:1616-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości1616-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego00--
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne4444-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:16 02416 024-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe00--
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 7703 770-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 7542 754-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy393393-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia623623-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 6001 600-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne212212-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)37 45837 458-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych26 88226 882-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty10 57610 576-100,00%
HKoszty finansowe11 14911 149-100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)7 793 4967 793 496-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 154 3131 154313-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna1 149 9911 149 991-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 968 7292 968 729-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:688 484688 484-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi582 444582 444-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:147 535147 535-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii40 58040 580-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej18 03118 031-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień365 430365 430-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza375 009375 009-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej194 514194 514-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna105 138105 138-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne244 791244 791-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny10 61010 610-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia27 50027 500-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie305 944305 944-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji127 316127 316-100,00%
B2.14refundacja, z tego:736 833736 833-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę733 633733 633-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 9001 900-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 3001 300-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych19 01919 019-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy4 9024 902-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy3 4573 457-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie980980-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy100 829100 829-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy2 3772 377-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy4343-100,00%
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

1 481 0941 481 094-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)46 56246 562-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 7921 792-100,00%
D2usługi obce9 2339 233-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego3232-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:1717-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości1717-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1111-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne44-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:27 08427 084-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe9090-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:6 3346 334-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych4 6554 655-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy664664-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia1 0151 015-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 7501 750-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne337337-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)36 93236 932-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych15 00015 000-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty21 93221 932-100,00%
HKoszty finansowe5 0005 000-100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)10 387 20210 387 202-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 624 9691 624 969-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna1 292 2631 292 263-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:3 842 4963 842 496-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:943 310943 310-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi821 139821 139-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:139 468139 468-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii47 85647 856-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej41 06841 068-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień338 721338721-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza675 140675 140-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej394 953394 953-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna166 176166 176-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne374 493374 493-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny11 23111 231-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia35 12435 124-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie448 221448 221-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji196 643196 643-100,00%
B2.14refundacja, z tego:834 499834 499-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę827 999827 999-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy5 0005 000-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 5001 500-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych141 873141 873-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy7 5207 520-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy2 8802 880-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie355355-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy131 770131 770-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy2 4262 426-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

1 878 7581 878 758-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)66 10966 109-100,00%
D1zużycie materiałów i energii3 7313 731-100,00%
D2usługi obce12 28912 289-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego312312-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:3131-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości3131-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego6565-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne216216-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:32 80032 800-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe2424-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:7 6757 675-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych5 6355 635-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy805805-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia1 2351 235-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych9 0009 000-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne302302-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)26 69326 693-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych11 15011 150-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty15 54315 543-100,00%
HKoszty finansowe4 8004 800-100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Mazowiecki ego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Mazowiecki ego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)17 393 82217 393 822-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna2 718 5882 718 588-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna2 161 6212 161 621-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:7 005 0747 005 074-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:1 860 6611 860 661-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi1 665 7351 665 735-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:345 995345 995-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii117 245117 245-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej68 33668 336-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień788 769788 769-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza1 079 3481 079 348-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej472 116472 116-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna206 110206 110-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne539 010539 010-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny34 44934 449-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia64 33964 339-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie483 996483 996-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji385 774385 774-100,00%
B2.14refundacja, z tego:1 404 3011 404 301-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę1 391 6701 391 670-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy5 6315 631-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy7 0007 000-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych00--
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy45 69045 690-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy4 6374 637-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie2 8952 895-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy192 506192 506-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy3 3243 324-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

3 451 4473 451 447-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)92 39492 394-100,00%
D1zużycie materiałów i energii3 4083 408-100,00%
D2usługi obce15 18915 189-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego5050-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2525-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2525-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1313-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne1212-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:58 06158 061-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe7171-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:13 58013 580-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych9 9779 977-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy1 4241 424-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia2 1792 179-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 8701 870-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne236236-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)88 00588 005-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych12 05812 058-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty75 94775 947-100,00%
HKoszty finansowe12 49012 490-100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)2 699 8062 699 806-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna402 540402 540-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna337 884337 884-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:942 774942 774-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:169 052169 052-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi146 420146 420-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:34 47334 473-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii10 49410 494-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej1 9701 970-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień164 280164 280-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza177 524177 524-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej121 520121 520-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna56 56856 568-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne61 80361 803-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny7 7427 742-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia12 41612 416-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie99 43299 432-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji56 97756 977-100,00%
B2.14refundacja, z tego:225 555225 555-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę223 655223 655-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 3001 300-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy600600-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych32 16832 168-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy3131-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy592592-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie502502-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy36 98636 986-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy644644-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

422 069422 069-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)27 35227 352-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 4211 421-100,00%
D2usługi obce5 8925 892-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego1515-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:00--
D3.1.1podatek od nieruchomości00--
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego99-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne66-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:14 56314 563-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1010-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 4043 404-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 5022 502-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy357357-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia545545-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 6901 690-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne367367-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)10 62510 625-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 8361 836-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty8 7898 789-100,00%
HKoszty finansowe1 3171 317-100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)6 014 8026 014 802-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna951 204951 204-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna803 763803 763-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 144 8402 144 840-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:476 009476 009-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi423 162423 162-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:93 88993 889-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii27 73327 733-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej12 15112 151-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień221 287221 287-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza469 832469 832-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej272 678272 678-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna104 082104 082-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne192 753192 753-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny21 21521 215-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia17 37717 377-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie180 841180 841-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji125 509125 509-100,00%
B2.14refundacja, z tego:467 016467 016-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę464 017464 017-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 9331 933-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 0661 066-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych37 20537 205-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy3 9153 915-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 2851 285-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie237237-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy66 64966 649-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy970970-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

997 681997 681-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)39 31239 312-100,00%
D1zużycie materiałów i energii2 8122 812-100,00%
D2usługi obce5 4125 412-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego9393-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:4343-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości4343-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1414-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne3636-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:21 61521 615-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe00--
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:5 0565 056-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 7153 715-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy531531-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia810810-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych4 0004 000-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne324324-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)24 79824 798-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych11 60011 600-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty13 19813 198-100,00%
HKoszty finansowe11 76011 760-100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)3 410 1983 410 198-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna521 896521 896-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna548 448548 448-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 222 8061 222 806-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:255 832255 832-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi225 859225 859-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:62 99362 993-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii22 81222 812-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej5 2455 245-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień197 722197 722-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza147 288147 288-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej85 14685 146-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna40 91240 912-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne126 888126 888-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny11 82011 820-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia11 24311 243-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie125 197125 197-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji65 67265 672-100,00%
B2.14refundacja, z tego:271 309271 309-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę267 109267 109-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 7602 760-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 4401 440-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych17 95217 952-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy15 17015 170-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy729729-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie127127-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy43 70443 704-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy737737-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

569 666569 666-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)26 29726 297-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 3441 344-100,00%
D2usługi obce2 6032 603-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego133133-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:2222-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości2222-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego105105-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne66-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:14 86814 868-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe00--
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 4863 486-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 5552 555-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy365365-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia566566-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 6843 684-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne179179-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)8 7088 708-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych264264-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty8 4448 444-100,00%
HKoszty finansowe300300-100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)6 991 2736 991 273-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 084 9661 084 966-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna987 321987 321-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:2 602 3912 602 391-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:595 306595 306-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi527 826527 826-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:119 089119 089-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii40 65940 659-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej27 16227 162-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień352 666352 666-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza398 641398 641-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej148 768148 768-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna97 93197 931-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne205 575205 575-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny26 35326 353-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia20 03820 038-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie223 820223 820-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji147 678147 678-100,00%
B2.14refundacja, z tego:616 538616 538-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę614 538614538-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy1 0001 000-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 0001 000-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych76 99176 991-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy1414-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 5821 582-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie297297-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy86 60686 606-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy1 8381 838-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

1 300 6291 300 629-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)50 52850 528-100,00%
D1zużycie materiałów i energii2 9782 978-100,00%
D2usługi obce7 5327 532-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego131131-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:6060-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości6060-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego4646-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne2525-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:29 24729 247-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe100100-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:6 8486 848-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych5 0275 027-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy718718-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia1 1031 103-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych3 4703 470-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne322322-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)9 5919 591-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych2 2002 200-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty7 3917 391-100,00%
HKoszty finansowe776776-100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)13 951 42613 951 426-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna2 132 7422132 742-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna1 905 9431 905 943-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:5 072 9725 072 972-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:1 083 4471 083 447-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi920 632920 632-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:243 139243 139-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii67 72967 729-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej36 28736 287-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień620 777620 777-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza811 544811 544-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej551 180551 180-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna176 437176 437-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne360 862360 862-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny33 16333 163-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia60 57760 577-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie429 582429 582-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji315 006315 006-100,00%
B2.14refundacja, z tego:1 300 1461 300 146-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę1 289 1631 289 163-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy9 0989 098-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy1 8851 885-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych174 116174 116-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy2 4592 459-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy3 9203 920-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie204204-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy180 063180 063-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy3 0543 054-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

2 507 9112 507 911-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)97 18397 183-100,00%
D1zużycie materiałów i energii5 3765 376-100,00%
D2usługi obce12 96312 963-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego197197-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:148148-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości148148-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1111-100,00%
D3.3VAT88-100,00%
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne3030-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:57 81657 816-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe250250-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:13 51013 510-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych9 9309 930-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy1 4181 418-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia2 1622 162-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych6 6606 660-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne661661-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)31 77031 770-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych2 7002 700-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty29 07029 070-100,00%
HKoszty finansowe2 8902 890-100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)3 654 3593 654 359-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna569 807569 807-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna484 445484 445-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 365 8401 365 840-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:294 406294 406-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi252 837252 837-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:70 68570 685-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii20 84720 847-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej3 8693 869-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień148 320148 320-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza240 281240 281-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej128 998128 998-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna63 04763 047-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne102 480102 480-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny9 2469 246-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia13 85813 858-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie117 744117 744-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji86 66586 665-100,00%
B2.14refundacja, z tego:311 484311 484-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę310 576310 576-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy602602-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy306306-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych10 92010 920-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy430430-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy794794-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie176176-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy48 54748 547-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy691691-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

638 275638 275-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)26 19426 194-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 4701 470-100,00%
D2usługi obce3 4283 428-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego5858-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:88-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości88-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1818-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne3232-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:16 18716 187-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe4545-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:3 7923 792-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych2 7822 782-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy398398-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia612612-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 0001 000-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne259259-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)40 32140 321-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych34 72034 720-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty5 6015 601-100,00%
HKoszty finansowe15 66815 668-100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)3 891 0433 891 043-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna655 209655 209-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna538 798538 798-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 431 3401 431 340-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:291 932291 932-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi252 927252 927-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:61 52961 529-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii19 40419 404-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej3 0863 086-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień191 245191 245-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza212 902212 902-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej118 214118 214-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna45 73045 730-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne132 701132 701-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny18 64718 647-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia10 18010 180-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie108 653108 653-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji87 08887 088-100,00%
B2.14refundacja, z tego:316 592316 592-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę315 544315 544-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy509509-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy539539-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych22 20522 205-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy192192-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy1 3471 347-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie00--
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy49 10449 104-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy748748-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

641 861641 861-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)29 18629 186-100,00%
D1zużycie materiałów i energii971971-100,00%
D2usługi obce5 0525 052-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego5555-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:3838-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości3434-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego1414-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne33-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:17 49417 494-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe00--
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:4 0904 090-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 0073 007-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy430430-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia653653-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych1 3231 323-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne201201-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)10 53110 531-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych110110-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty10 42110 421-100,00%
HKoszty finansowe180180-100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)10 542 01310 542 013-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 642 1771 642 177-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna1 400 6291 400 629-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:4 079 1694079 169-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:934 486934 486-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi806 459806 459-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:185 577185 577-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii57 29157 291-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej21 22821 228-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień536 275536 275-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza563 874563 874-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej200 285200 285-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna161 918161 918-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne307 817307 817-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny30 69130 691-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia34 42234 422-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie386 149386 149-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji215 621215 621-100,00%
B2.14refundacja, z tego:916 493916 493-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę907 493907 493-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy7 0007 000-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy2 0002 000-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:00--
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych60 44360 443-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy2 3802 380-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy3 6703 670-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie160160-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy122 171122 171-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy4 0504 050-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

1 927 6921 927 692-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)65 02165 021-100,00%
D1zużycie materiałów i energii4 3384 338-100,00%
D2usługi obce11 33911 339-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego361361-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:6363-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości6363-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego254254-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne4444-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:34 09934 099-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe123123-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:8 2498 249-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych5 8605 860-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy836836-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia1 5531 553-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych6 1836 183-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne452452-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)36 22836 228-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych14 15414 154-100,00%
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty22 07422 074-100,00%
HKoszty finansowe417417-100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rokPlan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianieRóżnica kol.4-kol.3Dynamika kol.4/kol.3
123456
B2koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)5 065 4705 065 470-100,00%
B2.1podstawowa opieka zdrowotna785 080785 080-100,00%
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna722 548722 548-100,00%
B2.3leczenie szpitalne, w tym:1 815 3181 815 318-100,00%
B2.3.1programy lekowe, w tym:399 025399 025-100,00%
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi347 717347 717-100,00%
B2.3.2chemioterapia, w tym:80 94180 941-100,00%
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii29 47829 478-100,00%
B2.3.3ratunkowy dostęp do technologii lekowej7 2037 203-100,00%
B2.3.4świadczenia wysokospecjalistyczne00--
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień214 771214 771-100,00%
B2.5rehabilitacja lecznicza253 338253 338-100,00%
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej115 866115 866-100,00%
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna48 97248 972-100,00%
B2.8leczenie stomatologiczne130 600130 600-100,00%
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe00--
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny12 04212 042-100,00%
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia14 93214 932-100,00%
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie270 825270 825-100,00%
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji91 91391 913-100,00%
B2.14refundacja, z tego:430 516430 516-100,00%
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę426 914426 914-100,00%
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy2 9462 946-100,00%
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy656656-100,00%
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji00--
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:144 501144 501-100,00%
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy00--
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych00--
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych11 65511 655-100,00%
B2.19koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy5050-100,00%
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy2 5432 543-100,00%
B2.21koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:00--
B2.21.1koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego00--
B2.22świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności00--
B3koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie222222-100,00%
B4koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego00--
B5koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy61 42261 422-100,00%
B6koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy00--
B7koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy976976-100,00%
B8koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy00--
B9koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy00--
B10koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy00--
B11koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy00--
B12koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy
B13koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy00--
Bncałkowity budżet na refundację

(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)

877 312877 312-100,00%
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)37 62837 628-100,00%
D1zużycie materiałów i energii1 9061 906-100,00%
D2usługi obce7 2107 210-100,00%
D3podatki i opłaty, z tego111111-100,00%
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:3232-100,00%
D3.1.1podatek od nieruchomości3232-100,00%
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego3030-100,00%
D3.3VAT00--
D3.4podatek akcyzowy00--
D3.5wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych00--
D3.6inne4949-100,00%
D4wynagrodzenia, w tym:20 71720 717-100,00%
D4.1wynagrodzenia bezosobowe7070-100,00%
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:4 8504 850-100,00%
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych3 5603 560-100,00%
D5.2składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy509509-100,00%
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych00--
D5.4pozostałe świadczenia781781-100,00%
D6koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia00--
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych2 6052 605-100,00%
D8pozostałe koszty administracyjne229229-100,00%
FPozostałe koszty (F1+...+F4)6 2636 263-100,00%
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia00--
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych00--
F3inne rezerwy00--
F4inne koszty6 2636 263-100,00%
HKoszty finansowe4444-100,00%

Uzasadnienie

W związku z art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezes NFZ wystąpił pismami z 6 października 2023 r., znak: DEF-WPiAE.311.91.2023 2023.313873.MMA oraz DEF- WPiAE.311.91.2023 2022.313870.MMA, do Ministra Finansów oraz Ministra Zdrowia, z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 6 750 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r. z przeznaczeniem na Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, o którym mowa w art. 67zi ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, z późn. zm.).

Przedmiotowa zmiana planu finansowego ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na odpis na Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, o którym mowa w art. 67zi ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wartość środków na odpis na Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych została wyznaczona zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie Rzecznika Praw Pacjenta z 4 października 2023 r., znak: RzPP- DFK.36.4.3.2023, tj. 6 750 tys. zł.

Pozytywna opinia dotycząca uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2023 została wydana przez:

1) Ministra Zdrowia - pismem znak: DLF.311.8.2023.KA z 10 października 2023 r.,

2) Ministra Finansów - pismem znak: FS1.4541.82.2023 z 11 października 2023 r.

Jest to działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 20192023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.