Dziennik resortowy

NFZ.2012.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/2012/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok

Na podstawie art. 124 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)), w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:
§  1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 16 sierpnia 2011 r., z późniejszymi zmianami, zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z 621.447 tys. zł do 0 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w pozycji B2 "koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pokrycie niedoboru przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§  2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 444 i Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 215, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. Nr 22, poz. 123 i poz. 476.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 95 i poz. 742.

ZAŁĄCZNIK