Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.447

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 392/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie uruchomienia IV transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Departament Spraw Socjalnych

Na podstawie § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz zgodnie z pkt 2 upoważnienia Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2011 r. dla Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - ustala się, co następuje:

1. Uruchamia się środki finansowe w kwocie 62.200 zł - do dyspozycji Dowódcy Wojsk Lądowych, z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.