Uruchomienie II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.185

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2020 r.

DECYZJA Nr 159/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1. 
Uruchamia się środki finansowe w kwocie 2.700.000 zł - z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.
§  2. 
Wysokość środków, o których mowa w § 1, dla poszczególnych dysponentów określa załącznik do decyzji.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZAPOMOGI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Lp.DysponentWysokość środków w zł
123
1.Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych,

w tym dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w:

2 226 000
1aDowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych50 000
1bjednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy

Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych

2 176 000
2.Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych,

w tym dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w podległych jednostkach organizacyjnych

20 000
3.Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, w tym dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w podległych jednostkach organizacyjnych70 000
4.inne jednostki organizacyjne niewymienione w tabeli

i pozostające w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych na przydziale gospodarczym w finansowym dziale zaopatrzenia

101 000
5.Dowództwo Garnizonu Warszawa - inne jednostki organizacyjne niewymienione w tabeli i pozostające w DGW na przydziale gospodarczym w finansowym dziale zaopatrzenia57 000
6.Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, w tym dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w podległych jednostkach organizacyjnych93 000
7.Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni85 000
8.Jednostka Wojskowa Nr 410120 000
9.Jednostka Wojskowa Nr 402628 000
OGÓŁEM2 700 000