Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.14.179

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA Nr 240/SS
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy

Departament Spraw Socjalnych

Na podstawie § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz zgodnie z pkt 2 upoważnienia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz. U. MON Nr 4, poz. 38), ustala się co następuje:

1. Uruchamia się środki finansowe w kwocie:
1) 4.300.000 zł - z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin;
2) 255.000 zł - z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową oraz członków ich rodzin;
3) 160.000 zł - z przeznaczeniem na zapomogi dla pozostałych żołnierzy niezawodowych oraz członków ich rodzin.
2. Wysokość środków, o których mowa w pkt 1, dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych określa załącznik do decyzji.
3. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych opiniuje wnioski o zapomogi przyznawane przez Sekretarza Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZAPOMOGI DLA ŻOŁNIERZY

Lp.DysponentLimit środków
Żołnierze zawodowiŻołnierze nadterminowiPozostali żołnierze niezawodowi
12345
1.Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, 3.900247153
w tym:
Dowódca Wojsk Lądowych2.000170100
Dowódca Sił Powietrznych1.0004035
Dowódca Marynarki Wojennej4002210
2.Dowódca Garnizonu Warszawa25055
3.Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej10032
4.Dowódca Wojsk Specjalnych30--
5.Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia20--
OGÓŁEM4.300255160