Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.67

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 60/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie uruchomienia I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych

Departament Spraw Socjalnych

Na podstawie § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz zgodnie z pkt 2 upoważnienia Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2011 r. dla Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - ustala się, co następuje:

1. Uruchamia się środki finansowe w kwocie 3.800.000 zł - z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.
2. Wysokość środków, o których mowa w pkt 1, dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych określa załącznik do decyzji.
3. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych opiniuje wnioski o zapomogi przyznawane przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA ZAPOMOGI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Lp.DysponentLimit w zł
123
1.Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

w tym:

3.200.000
Dowódca Wojsk Lądowych1.800.000
Dowódca Sił Powietrznych700.000
Dowódca Marynarki Wojennej300.000
2.Dowódca Garnizonu Warszawa200.000
3.Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej,

w tym:

110.000
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej110.000
4.Dowódca Operacyjny SZ80.000
5.Dowódca Wojsk Specjalnych120.000
6.Szef Inspektoratu Uzbrojenia30.000
7.Szef Służby Wywiadu Wojskowego20.000
8.Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego40.000
9.OGÓŁEM3.800.000