Uruchomienie funkcjonalności systemu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2020.80

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2020 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie uruchomienia funkcjonalności systemu

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590) niniejszym ogłasza się, że uruchomienie funkcjonalności, o której mowa w art. 43a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578), systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702 i 1493), nastąpi z dniem 31 grudnia 2020 r. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Ministra Zdrowia dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie uruchomienia funkcjonalności systemu (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 45).