Upoważnienie nr 25/mon ministra obrony narodowej z dnia 13 maja 2010 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.11.129

Akt indywidualny
Wersja od: 28 czerwca 2010 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 25/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 maja 2010 r.

Na podstawie § 8-10 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 107, poz. 697), upoważniam
Pana dr. Czesława Andrzeja Żaka

- Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego

do wykonywania czynności z zakresu udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej znajdujących się w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego, przewidzianych dla Ministra Obrony Narodowej, jako organu któremu archiwum to jest podporządkowane, z wyłączeniem materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową i służbową.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.