Dziennik resortowy

Dz.Urz.AW.2011.1.8

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2011 r.

DECYZJA Nr 105
SZEFA AGENCJI WYWIADU
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie upoważnienia Naczelnika Samodzielnego Wydziału Prawnego Agencji Wywiadu do podpisania umowy pomiędzy Agencją Wywiadu a Centrum Usług Wspólnych dotyczącej Dziennika Urzędowego Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:
§  1. Upoważniam Naczelnika Samodzielnego Wydziału Prawnego Agencji Wywiadu kpt. Jacka MIRGOS do podpisania ze strony Agencji Wywiadu umowy pomiędzy Agencją Wywiadu a Centrum Usług Wspólnych w sprawie przygotowywania do druku i druku przez Centrum Usług Wspólnych Dziennika Urzędowego Agencji Wywiadu za rok 2011.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371.