Upoważnienie ministra obrony narodowej z dnia 11 września 2006 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.17.232

Akt indywidualny
Wersja od: 5 października 2006 r.

UPOWAŻNIENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 września 2006 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) upoważniam
Pana generała Franciszka GĄGORA

Szefa Sztabu Generalnego WP

do podpisywania decyzji w przypadkach, o których mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.).

W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem decyzje winny być podpisywane z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej".