Dz.Urz.MI.2018.38

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do wykonywania niektórych czynności w sprawach wynikających z przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Na podstawie art. 9 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2, art. 57 ust. 2 pkt 1 i art. 97 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169, 650, 1481 i 1629) zarządza się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, zwanego dalej "Dyrektorem TDT", do przeprowadzania kontroli w sprawach wynikających z przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119 oraz z 2018 r. poz. 135), w związku ze sprawowaniem przez Ministra Infrastruktury nadzoru nad czynnościami wykonywanymi przez marszałka województwa dotyczącymi kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, egzaminowania kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz wydawania zaświadczeń ADR.
§  2. 
1.  Dyrektor TDT opracowuje i przedstawia, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego przeprowadzanie kontroli, Ministrowi Infrastruktury, zwanemu dalej "Ministrem", projekt rocznego planu kontroli w sprawach, o których mowa w § 1.
2.  Minister zatwierdza roczny plan kontroli po weryfikacji projektu, o którym mowa w ust. 1.
3.  W przypadku powzięcia uzasadnionych informacji o nieprawidłowościach w czynnościach wykonywanych przez marszałka województwa w zakresie, o którym mowa w § 1, Minister zarządza przeprowadzenie kontroli doraźnej.
§  3. 
1.  Po zakończeniu kontroli Dyrektor TDT przekazuje Ministrowi wyniki kontroli w formie wystąpienia pokontrolnego.
2.  Minister na podstawie wystąpienia pokontrolnego weryfikuje prawidłowość czynności wykonywanych przez marszałka województwa w zakresie, o którym mowa w § 1.
3.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Minister wydaje marszałkowi województwa wiążące wytyczne.
§  4. 
1.  Dyrektor TDT sporządza i przekazuje Ministrowi sprawozdanie dotyczące realizacji rocznego planu kontroli oraz kontroli doraźnych za rok ubiegły w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tego roku.
§  5. 
1.  Szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli, o których mowa w § 1, określa Instrukcja służbowa w sprawie prowadzenia kontroli przez Transportowy Dozór Techniczny stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.  Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3.  Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
4.  Wzór druku akt kontroli stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Instrukcja służbowa w sprawie prowadzenia kontroli przez Transportowy Dozór Techniczny

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Protokół Kontroli nr ……

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

AKTA KONTROLI

TDT-K-x/UM/201x

grafika

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).