Upoważnienie Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnego rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2016.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnego rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

Na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Upoważnia się Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnego rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. poz. 1900).