Upoważnienie Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów węglowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2016.10

Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów węglowych

Na podstawie art. 16 ust. 3c ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Upoważnia się Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy:
1)
pośredniczących podmiotów gazowych;
2)
pośredniczących podmiotów węglowych.
§  2.
Traci moc:
1)
zarządzenie Nr 48 Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej aktualnej listy pośredniczących podmiotów węglowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 9, poz. 43);
2)
zarządzenie Nr 41 Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej aktualnej listy pośredniczących podmiotów gazowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 37).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. poz. 1900).