Upoważnienie Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej aktualnej listy pośredniczących podmiotów węglowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2011.9.43

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej aktualnej listy pośredniczących podmiotów węglowych

Na podstawie art. 16 ust. 3c ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z póź. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Upoważnia się Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów węglowych.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208 i Nr 232, poz. 1378.