Upoważnienie Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2004.3.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 10 lutego 2004 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie - gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym

Na podstawie art. 17 ust. 2, art. 17a, art. 26 pkt 1, art. 32 pkt 1, art. 32e ust. 2 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa zakres upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie, zwanego dalej "Dyrektorem Biura", do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym.
§  2.
1.
Dyrektor Biura jest upoważniony do wykonywania następujących czynności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie licencji na międzynarodowy transport drogowy:
1)
przyjmowania i prowadzenia dokumentacji oraz korespondencji;
2)
doręczania decyzji administracyjnych oraz wypisu z licencji;
3)
wzywania na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. do usunięcia braków formalnych we wnioskach stron;
4)
zawiadamiania stron na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego licencji i wzywania na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. do wypowiedzenia się w przedmiocie zgromadzonych w tym postępowaniu materiałów i dowodów;
5)
kierowania ostrzeżeń do przedsiębiorców, w trybie art. 15 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, przed wszczęciem postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji;
6)
wzywania do przedstawienia dokumentów w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym;
7)
wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 217 k.p.a.
2.
Dyrektor Biura jest upoważniony do zlecania druku licencji na międzynarodowy transport drogowy oraz wypisów z licencji.
§  3.
1.
Dyrektor Biura jest upoważniony, zgodnie z przepisami umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (Umowa INTERBUS) podpisanej w Brukseli w dniu 11 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 230, poz. 1919) do wydawania dokumentów kontrolnych w formie książeczki zawierającej 25 formularzy jazdy, w przewozach okazjonalnych zwolnionych z obowiązku zezwolenia.
2.
Dyrektor Biura jest upoważniony do zlecania druku i dystrybucji książeczek, o których mowa w ust. 1.
§  4.
Dyrektor Biura, w zakresie wydawania zezwoleń zagranicznych, jest upoważniony do:
1)
wydawania i odmowy wydawania zezwoleń zagranicznych na przewóz osób i rzeczy na warunkach określonych w ustawie i corocznie wydawanym Komunikacie Ministra Infrastruktury w sprawie zasad wydawania zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego;
2)
zlecenia druku zezwoleń polskich i prowadzenia wymiany zagranicznych zezwoleń na międzynarodowy transport drogowy na polskie zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy, według kontyngentów uzgodnionych z państwami, które zezwolenia te wydają;
3)
przekazywania zezwoleń zagranicznych na międzynarodowy transport drogowy polskim organizacjom o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającym międzynarodowych przewoźników drogowych, upoważnionym do ich wydawania na podstawie art. 26 pkt 2 i art. 32 pkt 2 ustawy oraz zawierania z nimi odrębnych porozumień w tym zakresie;
4)
monitorowania liczby wydawanych zezwoleń zagranicznych, w tym także przez inne podmioty uprawnione do ich wydawania.
§  5.
1.
Dyrektor Biura jest upoważniony do doręczania decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Przepis § 2 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
2.
Dyrektor Biura jest upoważniony do zlecania druku i dystrybucji zezwoleń, o których mowa w ust. 1.
§  6.
1.
Dyrektor Biura jest upoważniony do doręczania decyzji administracyjnych w zakresie świadectwa kierowcy oraz wypisu ze świadectwa kierowcy. Przepis § 2 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
2.
Dyrektor Biura jest upoważniony do zlecania druku i dystrybucji świadectwa, o którym mowa w ust. 1.
§  7.
Dyrektor Biura, w zakresie opłat za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych jest upoważniony do:
1)
zawierania porozumień, w szczególności z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje benzynowe, polskimi organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym dotyczących poboru opłat;
2)
zlecenia druku kart opłaty oraz przechowywania i dystrybucji kart opłaty na rzecz podmiotów uprawnionych do pobierania tych opłat;
3)
prowadzenia szczegółowej ewidencji kart opłaty wydanych podmiotom uprawnionym do pobierania tych opłat oraz kart opłaty zwróconych przez te podmioty jako nie wydane przedsiębiorcom lub nie wykorzystane w całości lub w części;
4)
monitorowania liczby i rodzajów wydawanych kart opłaty, w tym także przez inne podmioty uprawnione do pobierania tych opłat.
§  8.
1.
Dyrektor Biura prowadzi rejestr:
1)
udzielonych licencji na międzynarodowy transport drogowy;
2)
wydanych zezwoleń zagranicznych;
3)
wydanych zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
4)
wydanych świadectw kierowcy.
2.
Dyrektor Biura prowadzi, w porozumieniu z Dyrektorem właściwej komórki merytorycznej w Ministerstwie Infrastruktury, działalność informacyjną w zakresie wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.
3.
Dyrektor Biura współpracuje z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wypełnienia zadań, o których mowa w § 4 i § 7.
§  9.
Dyrektor Biura prowadzi rejestr pojazdów i przedsiębiorców wykonujących niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy, który to przewóz wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia.
§  10.
Dyrektor Biura opracowuje informacje na temat wydanych:
1)
licencji na międzynarodowy transport drogowy, w tym informacje dotyczące zmiany i przeniesienia uprawnień wynikających z licencji oraz wypisów z licencji;
2)
zezwoleń zagranicznych;
3)
zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
4)
kart opłaty oraz możliwości zachowania ciągłości ich dystrybucji w odniesieniu do zapotrzebowania;
5)
świadectw kierowcy

- i przedkłada je Podsekretarzowi Stanu oraz Dyrektorowi właściwej komórki merytorycznej w Ministerstwie Infrastruktury.

§  11.
Traci moc zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego Warszawie -gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym (Dz. Urz. MI Nr 1, poz. 1, z 2002 r. Nr 8, poz. 41 oraz z 2003 r. Nr 9, poz. 15).
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

_________

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz. 1671 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050.