Upoważnienie do uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2018.59

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 249
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 5 listopada 2018 r.
w sprawie upoważnienia do uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 1629 i 1669) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 10 lit. e Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 631) postanawia się, co następuje:
§  1. 
1. 
Upoważnia się:
1)
zastępców dyrektora Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW" - w zakresie właściwości terytorialnej tej jednostki organizacyjnej ABW, określonej w przepisach Szefa ABW w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne ABW zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego,
2)
zastępców dyrektorów delegatur ABW - w zakresie właściwości terytorialnej danej delegatury ABW

- do uzgadniania, w imieniu Szefa ABW, programów ochrony przed atakami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.

2. 
Wykaz zastępców dyrektorów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do decyzji.
§  2. 
Traci moc decyzja nr 342 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uzgadniania, w imieniu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji oraz planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (Dz. Urz. ABW poz. 52 oraz z 2018 r. poz. 4, 14 i 30).
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 2 listopada 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz Zastępców Dyrektorów upoważnionych do wykonywania czynności, o których mowa w § 1 w ust. 1 decyzji:

1) Roman BEDNAREK - Zastępca Dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW;

2) Grzegorz GRZEGORSKI - Zastępca Dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW;

3) Adrian SWIRK - Zastępca Dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW;

4) Rafał PARFIANOWICZ - Zastępca Dyrektora DABW w Białymstoku;

5) Jacek CZERNISZEWSKI - Zastępca Dyrektora DABW w Białymstoku;

6) Milena SZYMAŃSKA - Zastępca Dyrektora DABW w Gdańsku;

7) Miłosz KLIKOWICZ - p.o. Zastępca Dyrektora DABW w Gdańsku;

8) Grzegorz KRÓL - Zastępca Dyrektora DABW w Katowicach;

9) Paweł PILAWA - p.o. Zastępca Dyrektora DABW w Katowicach;

10) Zbigniew OLUCHA - Zastępca Dyrektora DABW w Lublinie;

11) Mariusz CICHOŃ - p.o. Zastępca Dyrektora DABW w Lublinie;

12) Grzegorz TRYBULSKI - Zastępca Dyrektora DABW w Poznaniu;

13) Katarzyna KUCHARCZYK - p.o. Zastępca Dyrektora DABW w Poznaniu.