Upoważnienie do podejmowania decyzji o skierowaniu do działań pododdziału antyterrorystycznego, a także komórki minersko-pirotechnicznej poza obszarem wykonywania zadań oraz upoważnienie do koordynowania działań w ramach operacji lub akcji antyterrorystycznej przekraczającej swym zasięgiem obszar województwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.10.65

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2006 r.

DECYZJA NR 331
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 9 czerwca 2006 r.
w sprawie upoważnienia do podejmowania decyzji o skierowaniu do działań pododdziału antyterrorystycznego, a także komórki minersko-pirotechnicznej poza obszarem wykonywania zadań oraz upoważnienia do koordynowania działań w ramach operacji lub akcji antyterrorystycznej przekraczającej swym zasięgiem obszar województwa

Na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 8), w związku z § 5 zarządzenia nr pf-6 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji postanawia się, co następuje:
§  1.
Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Ryszarda SIEWIERSKIEGO upoważnia się do:
1)
podejmowania decyzji o skierowaniu do działań pododdziału antyterrorystycznego, a także komórki minersko-pirotechnicznej poza obszarem wykonywania zadań, określonym odrębnymi przepisami;
2)
koordynowania działań w ramach operacji lub akcji antyterrorystycznej przekraczającej swym zasięgiem obszar województwa.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.