Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2018.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie unieważnienia i ponownego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych (Dz. U. poz. 1356) zarządza się, co następuje:
§  1.  Unieważniam konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, ogłoszony w dniu 21 maja 2018 r. oraz zarządzam ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego na to stanowisko.
§  2.  Ponowne ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu ogólnodostępnym w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
§  3.  Powołanie składu komisji konkursowej nastąpi odrębnym zarządzeniem.
§  4.  Traci moc zarządzenie nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).