Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.12.434

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 689
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 28 listopada 1997 r.
w sprawie udzielenia zgody na zmiany w "Regulaminie składania i przyjmowania zleceń kupna, sprzedaży akcji BPH SA od członków Zarządu, członków Rady Banku BPH SA oraz akcjonariuszy BPH SA posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu BPH SA"

Na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 88, poz. 554) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zgody Bankowi Przemysłowo-Handlowemu SA z siedzibą w Krakowie na zmiany w "Regulaminie składania i przyjmowania zleceń kupna, sprzedaży akcji BPH SA od członków Zarządu, członków Rady Banku BPH SA oraz akcjonariuszy BPH SA posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu BPH SA" zawartych we wniosku Banku Przemysłowo-Handlowego SA z siedzibą w Krakowie o ich zatwierdzenie z dnia 22 września 1997 r. (znak pisma RMS/7907/97) oraz w uzupełnieniu do wyżej wymienionego wniosku z dnia 17 listopada 1997 r. (znak pisma RMS/9211/97), z zastrzeżeniem § 2.
§  2. Nie udziela się zgody na wykreślenie z "Regulaminu składania i przyjmowania zleceń kupna, sprzedaży akcji BPH SA od członków Zarządu, członków Rady Banku BPH SA oraz akcjonariuszy BPH SA posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu BPH SA" § 2 w brzmieniu:

1. Akcjonariuszom, o których mowa w § 1 ust. 1 nie wolno podejmować we własnym imieniu i na własny rachunek decyzji dotyczących kupna lub sprzedaży akcji BPH SA z wykorzystaniem informacji poufnych, w rozumieniu Uchwały Nr VI/69/95 Zarządu BPH SA z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie Instrukcji dotyczącej zabezpieczenia dostępu do informacji poufnych oraz zapobiegania wykorzystywaniu tych informacji przez pracowników BPH SA (stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu) przed dniem upublicznienia tej informacji oraz w dniu jej upublicznienia.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także podejmowania decyzji przez pełnomocników osób wymienionych w § 1 ust. 1 oraz tych osób działających jako pełnomocnicy do dysponowania rachunkiem, na którym zaewidencjonowane są akcje BPH SA.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.