Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.13.453

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 712
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 11 grudnia 1997 r.
w sprawie udzielenia zgody na zmiany w regulaminie

Na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 88, poz. 554) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zgody na zmiany w "Regulaminie świadczenia usług maklerskich Domu Maklerskiego Penetrator SA w Krakowie" zawarte we wniosku Domu Maklerskiego Penetrator SA z siedzibą w Krakowie o ich zatwierdzenie z dnia 17 listopada 1997 r. oraz w uzupełnieniu do ww. wniosku z dnia 2 grudnia 1997 r.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.