Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.6.215

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 sierpnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 354
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 10 lipca 1997 r.
w sprawie udzielenia zgody na zmiany w regulaminie

Na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zgody na zmiany w "Regulaminie świadczenia usług maklerskich" zawarte we wniosku Południowo-Zachodniego Domu Maklerskiego SA o ich zatwierdzenie z dnia 16 czerwca 1997 r. oraz w uzupełnieniu do ww. wniosku z dnia 4 lipca 1997 r.
§  2. Udziela się zgody na zmiany w "Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Beskidzki Dom Maklerski SA w Bielsku-Białej" zawarte we wniosku Beskidzkiego Domu Maklerskiego SA o ich zatwierdzenie z dnia 11 czerwca 1997 r. oraz w uzupełnieniu do ww. wniosku z dnia 3 lipca 1997 r.
§  3. Udziela się zgody na zmiany w "Regulaminie świadczenia usług maklerskich" zawarte we wniosku Dolnośląskiego Domu Maklerskiego SA o ich zatwierdzenie z dnia 11 czerwca 1997 r. oraz w uzupełnieniu do ww. wniosku z dnia 2 lipca 1997 r.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.