Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.3.105

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 maja 1997 r.

UCHWAŁA Nr 156
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
w sprawie udzielenia zgody na zmiany w regulaminie

Na podstawie art. 21 § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zgody na zmiany w "Regulaminie kontroli przepływu informacji poufnych oraz zasad postępowania z informacjami poufnymi w Biurze Maklerskim BRE Brokers" zawarte we wniosku Banku Rozwoju Eksportu SA o ich zatwierdzenie z dnia 9 stycznia 1997 r. oraz w uzupełnieniach do ww. wniosku z dnia 11 marca 1997 r., 14 marca 1997 r. oraz 19 marca 1997 r.
§  2. Nie udziela się zgody na dodanie do rozdziału VI "Lista restrykcyjna" regulaminu, o którym mowa w § 1, następującego zdania "W przypadku subskrypcji trwającej 2 dni zakaz obowiązuje drugiego dnia subskrypcji, z wyłączeniem ofert sprzedawanych na zasadzie pierwszeństwa zapisów, kiedy to obowiązuje zakaz nabywania papierów wartościowych przez Wydział Zarządzania".
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.