Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.3.142

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 maja 1997 r.

UCHWAŁA Nr 209
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 24 kwietnia 1997 r.
w sprawie udzielenia zgody na nabywanie w imieniu klienta papierów wartościowych oferowanych w publicznym obrocie pierwotnym i w pierwszej ofercie publicznej na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa

Na podstawie art. 21 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się Domowi Maklerskiemu BIG sp. z o.o. zezwolenia na nabywanie w imieniu klienta papierów wartościowych oferowanych w publicznym obrocie pierwotnym i w pierwszej ofercie publicznej na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa, zgodnie z załączonym do wniosku wzorem "Umowy działania Domu Maklerskiego BIG sp. z o.o. jako pełnomocnika przy nabywaniu w imieniu klientów papierów wartościowych oferowanych w publicznym obrocie pierwotnym i w pierwszej ofercie publicznej".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.