Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2000.4.71

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 maja 2000 r.

UCHWAŁA Nr 148
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 31 marca 2000 r.
w sprawie udzielenia zgody na nabycie pakietu akcji zapewniającego przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Na podstawie art. 149 ust. 2 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zgody na nabycie przez L.D.C. SA z siedzibą w Sable, Sorte (Francja) pakietu akcji zapewniającego przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Siedleckie Zakłady Drobiarskie DROSED SA z siedzibą w Siedlcach.
§  2. Nabycie pakietu akcji, o którym mowa w § 1 może nastąpić w terminie do dnia 30 września 2000 r. Nieosiągnięcie przez L.D.C. SA z siedzibą w Sable, Sorte (Francja) do dnia 30 września 2000 r. progu liczby głosów na walnym zgromadzeniu, o którym mowa w § 1 powoduje wygaśnięcie zgody.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.