Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.9.338

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 1997 r.

UCHWAŁA Nr 541
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 25 września 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na wtórny publiczny obrót akcjami spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA

Na podstawie art. 54 § 4 w zw. z art. 57 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się Powszechnej Kasie Oszczędności BP zezwolenia na wtórny publiczny obrót akcjami zwykłymi na okaziciela serii B spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA z siedzibą w Raciborzu w liczbie 120 000 (stu dwadziestu tysięcy) pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności BP jako sprzedającym i Pioneer Pierwsze Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA jako kupującym.
§  2. Cena, po której zostanie zawarta transakcja przedmiotowymi akcjami powinna wynosić 17,20 zł za jedną akcję.
§  3. Zezwolenie zostaje udzielone na okres 21 dni od daty doręczenia decyzji.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.