Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.1999.8.143

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 maja 1999 r.

UCHWAŁA Nr 238
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 26 marca 1999 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715) i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia minimalnej wysokości środków własnych przeznaczonych przez bank na prowadzenie działalności maklerskiej oraz rachunków papierów wartościowych w zależności od zakresu zezwolenia i rozmiarów tej działalności (Dz. U. Nr 163, poz. 1157) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się Bankowi Przemysłowo-Handlowemu SA z siedzibą w Krakowie (zwanemu dalej bankiem), zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych na następujących warunkach:

1. Warunki techniczne i organizacyjne:

a) pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność będąca przedmiotem zezwolenia, powinny być wydzielone od innych pomieszczeń bankowych i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych,
b) informatyczne systemy lub subsystemy przetwarzania danych powinny być wydzielone lub zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym,
c) czynności związane z rejestrowaniem papierów wartościowych mogą wykonywać wyłącznie pracownicy zespołu zajmującego się działalnością będącą przedmiotem zezwolenia,
d) bank zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia pisemnych procedur regulujących zasady przepływu informacji między zespołem zajmującym się rejestrowaniem papierów wartościowych a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi banku, oraz zapewniających bezpieczeństwo danych, których ujawnienie mogłoby naruszyć interes uczestników publicznego obrotu papierami wartościowymi.

2. Do wykonywania czynności określonych w zezwoleniu powinien zostać zatrudniony co najmniej jeden makler papierów wartościowych.

3. Minimalna wysokość środków własnych przeznaczonych na prowadzenie działalności wynosi 50.000.000 złotych.

4. Działalność będąca przedmiotem zezwolenia powinna być rozpoczęta w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania przez bank decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Nierozpoczęcie działalności w ww. terminie powoduje wygaśnięcie decyzji.

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.