Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.4.170

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lipca 1997 r.

UCHWAŁA Nr 265
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 23 maja 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na odpłatne udostępnianie analiz finansowych

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.) oraz art. 21 § 1 pkt 6 w zw. z art. 18 § 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zezwolenia Domowi Maklerskiemu Banku Śląskiego SA na odpłatne udostępnianie wykonywanych na zlecenie klienta analiz fundamentalnych spółek, których akcje zostały dopuszczone do obrotu publicznego, analiz technicznych papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz analiz branżowych, odpłatne publikowanie powyższych analiz w prasie oraz odpłatne udostępnianie wydawnictw periodycznych, zawierających powyższe analizy.
§  2. W opracowaniach analitycznych udostępnianych przez Dom Maklerski Banku Śląskiego SA nie mogą znaleźć się sformułowania o charakterze rekomendacji określonych zachowań związanych z papierami wartościowymi wyrażonych bezpośrednio (kup, sprzedaj, trzymaj) lub pośrednio. W szczególności w powyższych opracowaniach nie mogą się znaleźć sformułowania typu: "najbliższe sesje mogą przynieść aprecjację/deprecjację waloru X", "najbliższe sesje mogą okazać się dogodnym momentem na zakup/sprzedaż walorów X", "jeśli..., to akcje powinny wzrosnąć/spaść', "wydaje się, że jeśli..., to...", "akcje X są obecnie dowartościowane/niedowartościowane, tanie/drogie", "inwestycja w akcje X jest/wydaje się być obiecująca", "należy oczekiwać wzrostu/spadku akcji spółek", "walory, które plasują się niebezpiecznie wysoko, to:...", "kontynuowanie polityki celnej przez państwo jest sygnałem do zwiększonej opłacalności inwestowania w daną branżę", "niski/wysoki wskaźnik wskazuje na dobry moment do zakupu/sprzedaży akcji" itp.
§  3. W opracowaniach analitycznych sporządzanych przez Dom Maklerski Banku Śląskiego SA nie może być zamieszczana analiza portfelowa, która jest elementem szczególnie charakterystycznym dla pracy doradcy inwestycyjnego i nie może być udostępniana przez podmioty nie posiadające zezwolenia na zawodowe doradztwo w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.
§  4. Dom Maklerski Banku Śląskiego SA jest zobowiązany do informowania Komisji Papierów Wartościowych o rachunkach papierów wartościowych autorów opracowań oraz rachunkach, na których są pełnomocnikami i o zmianach w powyższych danych.
§  5. Dom Maklerski Banku Śląskiego SA jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć do Komisji Papierów Wartościowych opracowania udostępnione klientom.
§  6. Podjęcie działalności będącej przedmiotem zezwolenia może nastąpić z chwilą przejścia na Dom Maklerski Banku Śląskiego SA aportu w postaci przedsiębiorstwa maklerskiego Banku Śląskiego SA.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.