Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.10.360

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 580
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 14 października 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia na działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi nie dopuszczonymi do publicznego obrotu

Na podstawie art. 21 § 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się zezwolenia Centralnemu Domowi Maklerskiemu Grupy Pekao SA Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na działalność w zakresie obrotu nie dopuszczonymi do publicznego obrotu akcjami spółek powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, Nr 133, poz. 685), wniesionymi do narodowych funduszy inwestycyjnych, na następujących warunkach:
I. Na podstawie niniejszego zezwolenia Centralny Dom Maklerski Grupy Pekao SA Spółka Akcyjna, zwany dalej domem maklerskim, może prowadzić działalność w zakresie:
1. Przechowywania akcji na zlecenie oraz rejestrowania stanu posiadania akcji i zmian tego posiadania.
2. Organizacji obrotu akcjami.
3. Wykonywania innych czynności organizacyjnych i prawnych, jeżeli celem tych czynności jest działalność określona w ust. 1 lub 2.
II. W przypadku wykonywania czynności wymienionych w pkt. I ust. 1, dom maklerski jest zobowiązany określić w regulaminie zasady prowadzenia depozytu akcji. Zasady te powinny w szczególności uwzględniać:
1. przyjmowanie do depozytu wyłącznie akcji spółek, w których statutach przewidziany jest obowiązek zamiany akcji na okaziciela na akcję imienną w przypadku wydawania akcji z depozytu oraz przyjmowanie z powrotem do depozytu tylko akcji imiennych,
2. sposób realizacji zobowiązań emitenta wobec akcjonariuszy,
3. obowiązek wystawiania i wydawania zaświadczeń depozytowych stwierdzających złożenie akcji do depozytu,
4. odpowiedzialność domu maklerskiego za uszkodzenie, zniszczenie bądź zagubienie akcji złożonych do depozytu,
5. zapewnienie identyfikacji właścicieli akcji złożonych do depozytu.
III. W przypadku wykonywania działalności polegającej na organizacji obrotu akcjami, dom maklerski jest zobowiązany:
1. Zorganizować obrót akcjami w taki sposób, by odbywał się tylko pomiędzy podmiotami wymienionymi w art. 1 § 1 pkt 4 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz by inne podmioty nie mogły w nim uczestniczyć.
2. Zorganizować powyższy obrót wyłącznie w wyodrębnionej w tym celu jednostce organizacyjnej biura maklerskiego znajdującej się poza strukturami biura przeznaczonymi do obsługi klientów w publicznym obrocie papierami wartościowymi.
3. Określić zasady obrotu akcjami w regulaminie obrotu, obejmujące w szczególności:
- postanowienia określające zasady przenoszenia własności akcji oraz sposób działania domu maklerskiego przy przenoszeniu własności,
- system notowań,
- zasady umieszczania zleceń na tablicy notowań i ich usuwania,
- określenie warunków składania zlecenia (zasada pisemności, elementy zlecenia, odwołanie zlecenia),
- warunki realizacji zleceń (obowiązek realizacji zleceń po najkorzystniejszej dla klienta cenie),
- obowiązek wywieszania w miejscu przyjmowania zleceń informacji dla klientów obejmujących co najmniej:
- cenę transakcji, wartość i datę zawarcia największej transakcji z poprzedniego notowania,
- cenę transakcji i wartość największej transakcji dnia bieżącego (jeśli została zawarta co najmniej jedna transakcja),
- ceny transakcji, wartości i daty zawarcia dziesięciu ostatnich transakcji,
- obowiązek udostępnienia na żądanie klienta informacji o wszystkich cenach transakcji i wartościach transakcji, jakie miały miejsce od momentu złożenia przez niego zlecenia do momentu jego realizacji,
- uprawnienie domu maklerskiego do sprawdzania prawdziwości deponowanych akcji i zawieszenia na ten czas realizacji zleceń klienta,
- określenie sposobu i terminu rozliczeń,
- określenie sposobu informowania klientów o zawartych transakcjach,
- określenie trybu rozpatrywania skarg i wniosków klientów,
- zasady archiwizacji dokumentów związanych z dokonaniem transakcji (w tym obowiązek ich przechowywania przez okres 5 lat).
4. Informować Komisję Papierów Wartościowych o rozpoczęciu obrotu akcjami danej spółki oraz o każdym otwarciu wyodrębnionej jednostki organizacyjnej biura dla obsługi akcjonariuszy.
IV. Dom maklerski jest zobowiązany do ustalenia, wdrożenia i przestrzegania pisemnych procedur uwzględniających charakter działalności przedsiębiorstwa, mających na celu zapobieżenie wykorzystywaniu przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie lub osoby z nim związane informacji, których ujawnienie mogłoby naruszyć interes inwestorów. W szczególności dom maklerski wprowadzi zakazy inwestowania w papiery będące przedmiotem obrotu przez pracowników, członków organów oraz akcjonariuszy domu maklerskiego.
V.1. Dom maklerski jest zobowiązany zawrzeć w umowie z emitentem, dla którego zorganizuje obrót akcjami, postanowienia zabezpieczające wykonanie obowiązków informacyjnych przez emitenta wobec inwestorów, w szczególności przewidujące kary umowne i możliwość odstąpienia od umowy w przypadku dostarczania informacji nieprawdziwych lub niepełnych. Umowa może szerzej określić zakres obowiązków informacyjnych emitenta niż wymieniony w ust. 2 i 3.
2. Informacja o sytuacji emitenta przedstawiana przed uruchomieniem obrotu powinna zawierać następujące dane:
- nazwę i siedzibę emitenta, aktualne statuty spółki oraz wyciągi z rejestru handlowego,
- podstawowe dane o emisji (wielkość emisji, wartość nominalna akcji, cena emisyjna i wartość emisji),
- określenie rodzajów i wartości kapitałów emitenta,
- listę osób upoważnionych do działania w imieniu emitenta,
- sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591), zbadane przez podmiot uprawniony.
3. Sprawozdanie roczne powinno obejmować sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony.
VI. Dom maklerski jest zobowiązany przekazywać do Komisji Papierów Wartościowych zestawienie miesięczne, dostarczane nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca, zawierające dane za poprzedni miesiąc w podziale na poszczególne papiery wartościowe, obejmujące następujące dane:
- najwyższa i najniższa cena zawartych transakcji wraz z ich wartością oraz daty ich zawarcia,
- średnia arytmetyczna cen zawieranych transakcji w poszczególnych tygodniach,
- ceny i daty zawarcia oraz wartości 5 transakcji o najwyższych wartościach,
- ilość zawartych transakcji w poszczególnych tygodniach wraz z ich wartościami,
- suma wartości wszystkich zawartych transakcji,
- wolumen obrotu.
VII. Regulacje uwzględniające postanowienia niniejszej decyzji powinny być przesłane do Komisji Papierów Wartościowych nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem działalności w zakresie objętym decyzją.
VIII. Zezwolenie zostaje udzielone do 30 czerwca 1998 r.
IX. Podjęcie działalności będącej przedmiotem zezwolenia może nastąpić nie wcześniej niż z chwilą przejścia na Centralny Dom Maklerski Grupy Pekao SA Spółkę Akcyjną aportów w postaci przedsiębiorstwa maklerskiego Banku Pekao SA Grupa Pekao SA oraz przedsiębiorstwa maklerskiego Pomorskiego Banku Kredytowego SA Grupa Pekao SA.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.