Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.5.207

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 1997 r.

UCHWAŁA Nr 325
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 19 czerwca 1997 r.
w sprawie udzielenia zezwolenia Creditanstalt Securities SA w zakresie bonów komercyjnych

Na podstawie art. 21 § 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się Creditanstalt Securities SA na okres 2 lat zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na oferowaniu na rynku pierwotnym bonów komercyjnych, nie będących emitowanymi w serii dłużnymi papierami wartościowymi, na nabywanie i sprzedaż ich w imieniu własnym na rachunek własny lub na rachunek osób trzecich oraz na organizowanie obrotu na rynku wtórnym tymi papierami wartościowymi.
§  2. Emitentami bonów komercyjnych nie mogą być:
a) Creditanstalt Securities SA,
b) banki zagraniczne lub inne zagraniczne podmioty prowadzące działalność bankową,
c) banki krajowe nie posiadające uprawnień do emitowania bankowych papierów wartościowych.
§  3. Zmiany w regulaminie czynności Creditanstalt Securities SA w zakresie emisji bonów komercyjnych oraz w regulaminie otwierania i prowadzenia rachunku powierniczego oraz przechowywania bonów komercyjnych mogą być dokonywane za zgodą Komisji Papierów Wartościowych.
§  4. Creditanstalt Securities SA będzie przekazywał do Urzędu Komisji Papierów Wartościowych kopie umów zawieranych między emitentem bonów komercyjnych a Creditanstalt Securities SA dotyczących emisji tych papierów wartościowych.
§  5. Creditanstalt Securities SA zobowiąże emitenta do przekazywania do Urzędu Komisji i do agencji informacyjnej, do której spółki, których akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu przekazują informacje zgodnie z art. 51 § 3 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, co najmniej następujących informacji:
a) nazwę i siedzibę emitenta,
b) wskazanie czynników powodujących wysokie ryzyko dla nabywców papierów wartościowych,
c) określenie rodzajów i wartości kapitałów emitenta,
d) informacje o wartości obrotów emitenta za ostatni rok obrotowy,
e) informacje o zmianach ogólnego poziomu zadłużenia emitenta dotyczącego umów przekraczających 10% kapitałów własnych,
f) 1) raporty kwartalne i roczne za ostatni rok obrotowy emitenta będącego spółką, której akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213). Wymóg powyższy nie dotyczy raportów za okres, który objęty został sprawozdaniami zawartymi w prospekcie emisyjnym emitenta.
2) roczne sprawozdanie finansowe emitenta będącego spółką zagraniczną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143), według standardów rachunkowości przyjętych w państwach Unii Europejskiej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
3) sprawozdania finansowe za wszystkie pełne kwartały trwającego roku obrotowego emitenta będącego spółką zagraniczną (w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym), według standardów rachunkowości przyjętych w państwach Unii Europejskiej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w wymaganym przez te standardy zakresie.

Sprawozdania te powinny obejmować zakres informacji analogiczny do raportów, o których mowa w pkt. 1.

4) oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery wartościowe emitenta będącego spółką zagraniczną (w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym), dokonanej przez wyspecjalizowane w ocenie i monitorowaniu kondycji finansowej emitentów agencje ratingowe.
5) roczne sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy emitenta będącego spółką której akcje nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu wg wzoru oraz zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591).
6) sprawozdania finansowe za wszystkie pełne kwartały trwającego roku obrotowego emitenta będącego spółką, której akcje nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu, sporządzone zgodnie z zasadami sporządzania raportów kwartalnych określonymi w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Sprawozdania te mogą być przekazywane do agencji informacyjnej lub udostępniane na życzenie inwestora w siedzibie emitenta oraz w siedzibie Creditanstalt Securities SA.
§  6. Creditanstalt Securities SA będzie przekazywał codziennie do Urzędu Komisji następujące informacje o obrotach na rynku wtórnym:
a) maksymalną zaoferowaną cenę,
b) minimalną zaoferowaną cenę,
c) kurs zamknięcia,
d) wysokość obrotów.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,