Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.3.41

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 9
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi pod nazwą: "Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności - II etap"

EZ-2715-1/13

Na podstawie:

* §6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe;
* art. 13a ust. 1 pkt 3, w związku z art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.), oraz
* art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustalam, co następuje:
§  1. Wykonanie usługi pod nazwą: "Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności - II etap" będzie zlecone przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.