Udzielenie zamówienia z wolnej ręki. - OpenLEX

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2002.5.30

Akt indywidualny
Wersja od: 10 maja 2002 r.

DECYZJA Nr 42
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 5 kwietnia 2002 r.
w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

OR-0151-4/2002

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe, oraz na podstawie ust. 1, pkt d załącznika do Zarządzenia nr 63 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 24 listopada 1998 roku w sprawie ustalenia zasad zamawiania robót budowlanych, dostaw i usług przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, zarządzam, co następuje:

§  1.
Wyrażam zgodę na wybór wykonawcy "z wolnej ręki" i zawarcie umowy z firmą "Silp2" na wykonanie autorskiego opracowania pn.: "Prawne uwarunkowania funkcjonowania Lasów Państwowych".
§  2.
Do zaopiniowania i do odbioru poszczególnych etapów i całości opracowania powołuję komisję w składzie:
1)
Jerzy Kapral - przewodniczący Zespołu,
2)
Jerzy Stasiak (cz.1.2 załącznika do umowy z ww. firmą),
3)
Jerzy Przystawski,
4)
Hanna Ciarka.
§  3.
Przewodniczący ma uprawnienia do zwracania się do naczelników wydziałów DGLP o udział w czynnościach odbioru opracowania, w częściach odpowiadających merytorycznej właściwości wydziałów.
§  4.
Przewodniczący będzie przedstawiał projekt protokołów odbiorów opracowania do akceptacji przez dyrektora generalnego LP w terminach wynikających z umowy.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.