Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.5.59

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2006 r.

DECYZJA Nr 87/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie udzielenia pomocy organizacyjnej i logistycznej w realizacji filmu "Popiełuszko"

Dowództwo Wojsk Lądowych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Dowódca Wojsk Lądowych:
1) wyda rozkaz w zakresie udziału żołnierzy i sprzętu wojskowego z jednostek Wojsk Lądowych w przygotowaniu filmu "Popiełuszko", zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez producenta filmu;
2) dokona korekty planów szkolenia pododdziałów biorących udział w produkcji filmu, zapewniając realizację zaplanowanych przedsięwzięć szkoleniowych;
3) uzgodni z producentem filmu, w formie umowy cywilno-prawnej, zasady rozliczenia kosztów poniesionych przez jednostki wojskowe.
2. Dyrektor Centrum Informacyjnego MON przeprowadzi akcję informacyjną dotyczącą udziału i pomocy poniesionej przez Siły Zbrojne RP w przygotowaniu i produkcji filmu.
3. Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności wykorzysta produkcję filmu do promocji resortu obrony narodowej oraz przygotowania materiałów archiwalnych i stosownej dokumentacji.
4. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej sprawuje merytoryczny nadzór nad udziałem Sił Zbrojnych RP w realizacji filmu.
5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.