Dz.Urz.GDOŚ.2019.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 stycznia 2019 r.

Zarządzenie
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

§  1.  Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Traci moc zarządzenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 6).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska