Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.235

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 2012 r.

DECYZJA Nr 189/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie udziału komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec

Dowództwo Wojsk Specjalnych

Na podstawie art. 2 pkt 2 lit. a oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.1) i § 1 pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z planowanym udziałem komponentu Wojsk Specjalnych w szkoleniu wojskowym na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, ustala się, co następuje:

1. Komponent Wojsk Specjalnych, w liczbie 21 żołnierzy, weźmie udział w specjalistycznym szkoleniu spadochronowym na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.
2. Szkolenie odbędzie się w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 7 lipca 2012 r.
3. Przemieszczenie komponentu Wojsk Specjalnych do rejonu szkolenia transportem kołowym przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec rozpocznie się w dniu 1 lipca 2012 r. dla pierwszej trzyosobowej grupy żołnierzy i w dniu 3 lipca 2012 r. dla pozostałej osiemnastoosobowej grupy żołnierzy. Powrót komponentu Wojsk Specjalnych z rejonu szkolenia transportem kołowym przez Republikę Federalną Niemiec i Rzeczpospolitą Polską zakończy się do dnia 7 lipca 2012 r. Drogowy punkt graniczny w obu kierunkach stanowi m. Zgorzelec.
4. Dowódca Wojsk Specjalnych przygotuje i skieruje do udziału w szkoleniu komponent Wojsk Specjalnych oraz będzie koordynować całokształt przedsięwzięć związanych z udziałem wydzielonych sił w przedsięwzięciu szkoleniowym.
5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1203.