Udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz przekazywanie informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiF.2016.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Zarządzenie określa:
1)
tryb postępowania w sprawach udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie;
2)
sposób ustalania kosztów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, 352 i 996), zwanej dalej "ustawą" oraz w art. 17 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), zwanej dalej "ustawą o ponownym wykorzystywaniu".
2.
Zarządzenie stosuje się do udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie, przez Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Szefa Służby Celnej oraz Ministerstwo Finansów.
§  2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
BIP - rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów;
2)
komórce organizacyjnej - rozumie się przez to właściwy merytorycznie departament lub biuro w Ministerstwie Finansów;
3)
wniosku - rozumie się przez to wniosek o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa w ustawie;
4)
wniosku o ponowne wykorzystywanie - rozumie się przez to wniosek o ponowne wykorzystywanie, o którym mowa w ustawie o ponownym wykorzystywaniu.
§  3.
Biuro Ministra w Ministerstwie Finansów, zwane dalej "Biurem Ministra", koordynuje udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz przekazywanie informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie dbając o spójność stanowiska sporządzanego na podstawie wkładów własnych przekazanych przez komórki organizacyjne.

Rozdział  2

Tryb postępowania w sprawach o udostępnianie informacji publicznej na wniosek

§  4.
1.
Każdy wniosek, po jego zarejestrowaniu, jest przekazywany do Biura Ministra.
2.
W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, wnioskodawca jest informowany o możliwości złożenia pisemnego wniosku, jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udostępnienie informacji publicznej.
§  5.
Biuro Ministra, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, występuje do komórki organizacyjnej o przekazanie, w wyznaczonym terminie, wkładu własnego.
§  6.
Komórka organizacyjna przekazuje niezwłocznie do Biura Ministra informacje o przypadkach przekazania wniosku niezgodnie z właściwością lub z pominięciem innej komórki organizacyjnej.
§  7.
1.
Komórka organizacyjna przekazuje w wyznaczonym terminie, podpisany przez dyrektora albo inną upoważnioną osobę, wkład własny zawierający:
1)
informację publiczną do udostępnienia w formie wskazanej we wniosku albo
2)
wskazanie, że nie posiada żądanej informacji lub że żądana informacja nie istnieje, albo
3)
uzasadnione stanowisko, że:
a)
informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy,
b)
informacja wymaga przetworzenia,
c)
informacja została ogłoszona w BIP lub udostępniona w centralnym repozytorium informacji, o którym mowa w art. 9b ust. 1 ustawy,
d)
przepisy szczególne regulują odmiennie zasady i tryb dostępu do informacji,
e)
informacja nie może zostać udostępniona w sposób i w formie określonych we wniosku ze wskazaniem w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie,
f)
zachodzą przypadki ograniczenia prawa do informacji publicznej określone w art. 5 ustawy,
g)
informacja nie może zostać udostępniona w ustawowym terminie ze wskazaniem powodów opóźnienia i terminu jej udostępnienia.
2.
W przypadku gdy udostępnienie żądanej informacji wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, wkład własny zawiera również informację o wysokości opłaty, o której mowa art. 15 ust. 1 ustawy, obliczonej w sposób określony w rozdziale 4.
3.
W przypadku wystąpienia rozbieżności w przekazanych wkładach własnych komórki organizacyjne, na wniosek Biura Ministra, uzgadniają treść informacji publicznej przeznaczonej do udostępnienia.
§  8.
Komórka organizacyjna informuje Biuro Ministra o każdym przypadku i przyczynie opóźnienia w przekazaniu wkładu własnego i uzgadnia nowy termin jego przekazania.
§  9.
1.
Biuro Ministra na podstawie otrzymanych wkładów własnych:
1)
udostępnia informację publiczną na wniosek lub
2)
informuje wnioskodawcę, że żądana informacja nie może zostać udostępniona, lub
3)
wzywa wnioskodawcę do:
a)
wykazania istnienia przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego - w przypadku gdy wniosek dotyczy uzyskania informacji przetworzonej, lub
b)
zmiany wniosku w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy pod rygorem umorzenia postępowania o udostępnienie informacji - w przypadku braku możliwości udostępnienia informacji w sposób lub formie określonych we wniosku, lub
4)
powiadamia wnioskodawcę:
a)
o wysokości opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, lub
b)
że informacja publiczna nie może zostać udostępniona w ustawowym terminie i wyjaśnia powody opóźnienia, wskazując termin jej udostępnienia.
2.
Udostępnianą informację publiczną oznacza się danymi osoby:
1)
udostępniającej informację - dyrektora Biura Ministra lub innej upoważnionej osoby;
2)
przekazującej wkład własny, która odpowiada za treść informacji - dyrektora komórki organizacyjnej lub innej upoważnionej osoby.
§  10.
1.
Komórka organizacyjna:
1)
sporządza projekty decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej albo o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej;
2)
prowadzi korespondencję z wnioskodawcą w celu uzupełnienia danych niezbędnych do wydania decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji publicznej;
3)
rozpatruje przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego - w przypadku określonym w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy;
4)
przekazuje do Biura Ministra elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.
2.
W przypadku gdy z uwagi na zakres wniosku sporządzenie projektu decyzji, o których mowa ust. 1 pkt 1, mieści się w zakresie właściwości więcej niż jednej komórki organizacyjnej, komórką wiodącą jest komórka merytoryczna, do której należy większość zagadnień rozpatrywanych w sprawie.
§  11.
1.
W przypadku nieudzielenia przez wnioskodawcę odpowiedzi na powiadomienie o wysokości opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, po upływie 14 dni od powiadomienia Biuro Ministra wzywa wnioskodawcę do wniesienia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania oraz udostępnia informację zgodnie z wnioskiem.
2.
Biuro Ministra może wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie danych niezbędnych do dokonania wezwania.
§  12.
Biuro Ministra przekazuje komórkom organizacyjnym uczestniczącym w postępowaniu:
1)
dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1;
2)
kopię dokumentacji spraw niezbędną do przygotowania decyzji, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1;
3)
informację o niezłożeniu przez wnioskodawcę wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu o wysokości opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Rozdział  3

Tryb postępowania w sprawach o przekazanie informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie

§  13.
1.
Biuro Ministra weryfikuje wniosek o ponowne wykorzystywanie pod kątem spełnienia warunków formalnych.
2.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku o ponowne wykorzystywanie, Biuro Ministra wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
§  14.
Komórka organizacyjna przekazuje do Biura Ministra, podpisany przez dyrektora lub inną upoważnioną osobę, wkład własny zawierający:
1)
informację sektora publicznego do przekazania w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania albo po przyjęciu przez wnioskodawcę oferty, o której mowa w pkt 4, albo
2)
informację o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji przez wnioskodawcę, albo
3)
informację o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu, albo
4)
ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, albo
5)
uzasadnione stanowisko, że:
a)
wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w ustawowym terminie ze wskazaniem powodów opóźnienia i terminu rozpatrzenia,
b)
zachodzą przesłanki wydania decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie.
§  15.
Na podstawie przekazanych wkładów własnych Biuro Ministra:
1)
przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania lub po przyjęciu przez wnioskodawcę oferty, o której mowa w § 14 pkt 4, lub
2)
zawiadamia o braku warunków ponownego wykorzystywania, lub
3)
składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub
4)
informuje o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu, lub
5)
zawiadamia o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek o ponowne wykorzystywanie.
§  16.
Komórka organizacyjna:
1)
sporządza projekty:
a)
decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,
b)
decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przedstawionej wnioskodawcy oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
2)
prowadzi korespondencję z wnioskodawcą w celu uzupełnienia danych niezbędnych do wydania decyzji, o których mowa w pkt 1;
3)
przekazuje do Biura Ministra elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.
§  17.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale § 4-6, § 7 ust. 3, § 8, § 10 ust. 2 oraz § 12 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  4

Sposób ustalania kosztów

§  18.
1.
Opłatę, o której mowa w art. 15 ustawy i art. 17 ustawy o ponownym wykorzystywaniu, nalicza się w kwocie odpowiadającej rzeczywiście poniesionym dodatkowym kosztom, jeżeli łącznie przekraczają 20,00 zł.
2.
Koszty, o których mowa w ust. 1, oblicza się:
1)
za sporządzenie kopii dokumentu lub wydruku komputerowego - 0,05 zł za stronę;
2)
za płytę CD z zapisem informacji - 1,60 zł za sztukę;
3)
za płytę DVD z zapisem informacji - 3,70 zł za sztukę.
3.
Opłatę w wysokości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nalicza się również w przypadku sporządzenia dodatkowych kopii dokumentów, w szczególności w przypadku dokonywania anonimizacji dokumentów żądanych przez wnioskodawcę.
4.
Opłata wnoszona jest przez wnioskodawcę w kasie Ministerstwa Finansów albo na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów - NBP O/O Warszawa Nr 10 1010 1010 0038 2522 3100 0000.

Rozdział  5

Przepisy końcowe

§  19.
Traci moc zarządzenie Nr 16 Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek.
§  20.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).