Dziennik resortowy

Dz.Urz.MIniR.2018.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 2 lipca 2018 r.
uchylające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw współpracy z instytutami badawczymi

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się co następuje:
§  1.  Znosi się Zespół do spraw współpracy z instytutami badawczymi.
§  2.  Traci moc zarządzenie Nr 15 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie Zespołu do spraw współpracy z instytutami badawczymi (Dz. Urz. MIiB poz. 18).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).