Dziennik resortowy

Dz.Urz.MG.2012.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 23 lipca 2012 r.
uchylające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli organów, urzędów i jednostek podporządkowanych Ministrowi Gospodarki oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Gospodarki

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie Nr 40 Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli organów, urzędów i jednostek podporządkowanych Ministrowi Gospodarki oraz komórek organizacyjnych Ministerstwa Gospodarki (Dz. Urz. Min. Gosp. z 2009 r. Nr 1, poz. 6).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).