Uchylenie zarządzenia w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w siedzibie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzenia działań w celu ochrony zdrowia pracowników i klientów zewnętrznych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UPRP.2022.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 marca 2022 r.
uchylające zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w siedzibie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzenia działań w celu ochrony zdrowia pracowników i klientów zewnętrznych w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324) w zw. z art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie nr 7 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w siedzibie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzenia działań w celu ochrony zdrowia pracowników i klientów zewnętrznych w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. Urz. UPRP poz. 8 oraz z 2021 r. poz. 6).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.