Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2012.85

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 11 września 2012 r.
uchylające zarządzenie nr 27/2008 w sprawie wprowadzenia do stosowania Raportu Uznania Wiedzy

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 i 951) zarządza się, co następuje:
§  1. Uchyla się zarządzenie nr 27/2008 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie wprowadzenia do stosowania Raportu Uznania Wiedzy.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.