Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 stycznia 2019 r.
uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego do spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozwiązuje się Zespół Zadaniowy do spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych powołany zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego do spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego do spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).