Uchylenie zarządzenia w sprawie utworzenia Zespołu w do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2023.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2023
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu w do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm. 1 ), art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123 i 1134) w związku z § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Znosi się Zespół w do spraw Bezpieczeństwa Informacji utworzony Zarządzeniem nr 44/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 45 i 67, z 2020 r. poz. 3, 14 i 30 oraz z 2021 r. poz. 40).
2. 
Traci moc zarządzenie nr 44/2019 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 45 i 67, z 2020 r. poz. 3, 14 i 30 oraz z 2021 r. poz. 40).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195 i 1523.