Uchylenie zarządzenia w sprawie utworzenia w Oleśnicy Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.300

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie utworzenia w Oleśnicy Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Uchyla się zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w Oleśnicy Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 258).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.