Dz.Urz.MS.2018.321

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie utworzenia w Działdowie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Iławie

Na podstawie art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uchyla się zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2018 r. w sprawie utworzenia w Działdowie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Iławie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 290).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.