Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Limassol.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 15 marca 2019 r.
uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Limassol

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Traci moc zarządzenie nr 32 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 listopada 1993 r. w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Limassol.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. poz. 98).