Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Porto (Republika Portugalska). - OpenLEX

Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Porto (Republika Portugalska).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2013.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 23 października 2013 r.
uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Porto (Republika Portugalska)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
Traci moc zarządzenie nr 27 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 listopada 1992 roku w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Porto.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej: sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).