Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2019.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 stycznia 2019 r.
uchylające zarządzenie w sprawie trybu postępowania z dokumentami niejawnymi dostarczanymi do Ministerstwa Finansów poza godzinami pracy

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669) zarządzam, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie Nr 22 Ministra Finansów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania z dokumentami niejawnymi dostarczanymi do Ministerstwa Finansów poza godzinami pracy.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz.92).