Uchylenie zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2022.59

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/22
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 21 grudnia 2022 r.
uchylające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Uchyla się zarządzenie nr 29/17 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie (Dz. Urz. CBA poz. 29 oraz z 2022 r. poz. 31).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.