Uchylenie zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2022.54

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/22
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 27 października 2022 r.
uchylające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Uchyla się zarządzenie nr 8/22 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku (Dz. Urz. CBA poz. 8).
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 r.