Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2018.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 marca 2018 r.
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Projektowego i Komitetu Sterującego projektu "Opracowanie czteroletnich kierunków działania i rozwoju Ministra Rozwoju i Finansów dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozwiązuje się:
1) Zespół Projektowy projektu "Opracowanie czteroletnich kierunków działania i rozwoju Ministra Rozwoju i Finansów dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe",
2) Komitet Sterujący projektu "Opracowanie czteroletnich kierunków działania i rozwoju Ministra Rozwoju i Finansów dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe"

- powołane zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego i Komitetu Sterującego projektu "Opracowanie czteroletnich kierunków działania i rozwoju Ministra Rozwoju i Finansów dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe" (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 71 i 143).

§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego i Komitetu Sterującego projektu "Opracowanie czteroletnich kierunków działania i rozwoju Ministra Rozwoju i Finansów dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe".
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).